Versie geldig vanaf: Januari 2017

Algemene voorwaarden FLEXX4NU

_______________________________________________________

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.1 FLEXX4nu: de eenmanszaak FLEXX4nu, statutair gevestigd te Neer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51286017.

1.2 Werving en selectie: de opdracht waarbij de Opdrachtgever een kandidaat in dienst neemt die geselecteerd en voorgedragen is door FLEXX4nu. Er is sprake van succesvolle werving en selectie indien de door FLEXX4nu voorgedragen kandidaat voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst treedt bij de Opdrachtgever.

1.3 Indiensttreding: hieronder wordt verstaan iedere vorm van feitelijke tewerkstelling in de ruimste zin van het woord, van een door FLEXX4nu voorgedragen kandidaat. Onder indiensttreding wordt ook verstaan het feitelijk tewerkstellen van een kandidaat bij een gelieerde onderneming van de Opdrachtgever.

1.4 De door FLEXX4nu aangedragen kandidaat die in dienst treedt bij de Opdrachtgever en onder leiding van de Opdrachtgever werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.

1.5 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die via FLEXX4nu een kandidaat in dienst neemt.

1.6 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 1.2 is er ook sprake van succesvolle werving en selectie indien de door FLEXX4nu voorgedragen kandidaat binnen een termijn van 12 maanden via een derde of op enige andere wijze alsnog in dienst treedt bij de Opdrachtgever.

1.7 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 1.2 is er ook sprake van een succesvolle werving en selectie indien de door FLEXX4nu voorgedragen kandidaat al bekend was bij de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever hier een uitdrukkelijk voorbehoud met FLEXX4nu heeft bedongen.

Artikel 2 Honorarium

2.1 Indien er sprake is van een succesvolle werving en selectie wordt door FLEXX4nu een honorarium van 17.5 % over het bruto jaarsalaris van de kandidaat bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

2.2 Het in artikel 2.1 genoemde bruto jaarsalaris omvat ook de emolumenten die de door FLEXX4nu voorgedragen kandidaat bij de Opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten wordt in dit geval verstaan: vakantiebijslag/vakantiegeld,ploegentoeslag,winstuitkering. Indien er sprake is van een dienstverband korter dan twaalf (12) maanden en/ of een werkweek korter dan veertig(40) uur, wordt het honorarium over het bruto jaarsalaris gebaseerd op dienstverband van twaalf (12) maanden en een 40-urige werkweek.

2.3 Mocht zich een situatie voordoen zoals genoemd in artikel 2.2 en/of wanneer het bruto jaarsalaris niet goed is vast te stellen dan sluiten partijen aan bij de door FLEXX4nu vast te stellen ‘marktwaarde’ van de kandidaat.

Artikel 3 Overige kosten

3.1 Behoudens hetgeen bepaald in artikel 2.1 t/m 2.3 is de Opdrachtgever niet gehouden tot enige aanvullende vergoedingen aan FLEXX4nu, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door Opdrachtgever en FLEXX4nu.

Artikel 4 Informatie plicht

4.1 De Opdrachtgever dient FLEXX4nu binnen vier (4) dagen na het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en de kandidaat te informeren over de gesloten arbeidsovereenkomst en een kopie aan FLEXX4nu te doen toekomen.

4.2 Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen bepaald in artikel 4.1 is de

Opdrachtgever gehouden FLEXX4nu een gefixeerde en direct opeisbare boete van vijfduizend Euro (€5,000) te betalen, zonder dat FLEXX4nu enig recht verliest om de volledige schade te vorderen van de Opdrachtgever.

4.3 De Opdrachtgever dient FLEXX4nu binnen veertien (14) dagen te informeren over het te ontvangen bruto jaarsalaris van de kandidaat.

4.4 Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.3 gestelde termijn de door FLEXX4nu verzochte informatie betreffende het te ontvangen bruto jaarsalaris van de kandidaat aan FLEXX4nu heeft medegedeeld staat het FLEXX4nu vrij om naar eigen inzicht het bruto jaarsalaris van de kandidaat te schatten en in overeenstemming met hetgeen bepaald in artikel 2 te factureren.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid

5.1 De overeenkomst tussen FLEXX4nu en de Opdrachtgever is een inspanningsverplichting, waarbij FLEXX4nu zich inspant ten behoeve van het aandragen van een geschikte kandidaat die in dienst treedt bij de Opdrachtgever. Het eventueel tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en kandidaat is geheel voor risico van de Opdrachtgever. FLEXX4nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden door het in dienst nemen van de kandidaat.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Het is de Opdrachtgever nimmer toegestaan om gegevens van een door FLEXX4nu aangedragen kandidaat aan derde te verstrekken, tenzij de Opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft verkregen van FLEXX4nu

6.2 Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen bepaald in artikel 6.1 is de

Opdrachtgever gehouden FLEXX4nu een gefixeerde en direct opeisbare boete van vijfduizend Euro (€5,000) te betalen, zonder dat FLEXX4nu enig recht verliest om de volledige schade te vorderen van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Facturering en betaling

7.1 Veertien (14) dagen voorafgaand aan de indiensttreding van een door FLEXX4nu aangedragen kandidaat, wordt door FLEXX4nu een factuur aan de Opdrachtgever gestuurd.

7.2 De Opdrachtgever dient het in de factuur vermelde bedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan FLEXX4nu te doen komen.

7.3 Indien de Opdrachtgever binnen de in artikel 7.2 gestelde termijn voldoet aan zijn betalingsverplichtingen is de Opdrachtgever gerechtigd het door FLEXX4nu gedeclareerd factuurbedrag met 5% te verlagen. Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.2 gestelde termijn voldoet aan zijn betalingsverplichting dient de Opdrachtgever het gehele factuurbedrag te voldoen.

7.4 Het staat de Opdrachtgever niet vrij om eventuele vorderingen jegens FLEXX4nu te verrekenen met de door FLEXX4nu toegezonden factuur, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

7.5 Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.2 gestelde termijn zijn betalingsverplichtingen jegens FLEXX4nu heeft voldaan of op enige andere wijze zijn betalingsverplichting heeft opgeschort, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7.6 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is FLEXX4nu gerechtigd een vertragingsrente te vorderen van tenminste acht (8) procent over het verschuldigde factuurbedrag.

7.7 Onverlet hetgeen bepaald in artikel 7.5 is de Opdrachtgever gehouden tot het vergoeden van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten die FLEXX4nu moet maken ter verkrijging van de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen.

Artikel 8 Garantieregeling

8.1 Wanneer een door FLEXX4nu aangedragen kandidaat binnen één (1) maand na indiensttreding de arbeidsovereenkomst met de Opdrachtgever ontbindt, zal FLEXX4nu eenmalig trachten een nieuwe kandidaat voor te dragen voor dezelfde functie en tegen een vergelijkbaar salaris.

8.2 De Opdrachtgever kan enkel een beroep doen op hetgeen bepaald in artikel 8.1 indien de Opdrachtgever ten allen tijden heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens FLEXX4nu.

8.3 Een beroep door de Opdrachtgever op de regeling zoals bepaald in artikel 8.1 is alleen mogelijk indien de Opdrachtgever FLEXX4nu binnen veertien (14) dagen na beëindiging van het dienstverband schriftelijk op de hoogte brengt van deze beëindiging.

8.4 Wanneer FLEXX4nu binnen een termijn van drie (3) maanden er niet in slaagt om hetgeen bepaald in artikel 8.1 te realiseren, zal de Opdrachtgever vijftig (15) procent van het door hem betaalde honorarium aan FLEXX4nu terug krijgen.

8.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.4 zal FLEXX4nu niet gehouden zijn tot enige restitutie van het honorarium indien de Opdrachtgever zelf (of via derde) binnen een termijn van drie (3) maanden een vervangende kandidaat in dienst heeft genomen.

8.6 Indien FLEXX4nu aan één van de verplichtingen, neergelegd in artikel 8.1, 8.4 of 8.5, heeft voldaan, is FLEXX4nu op geen enkele andere wijze gehouden tot schadevergoeding jegens de Opdrachtgever.

8.7 Indien Opdrachtgever een korting heeft ontvangen en/of bedongen op de werving en selectie fee komt artikel 8 .4 te vervallen.

Artikel 9 Einde opdracht

9.1 Een opdracht tot werving en selectie wordt beëindigd indien:

• Er sprake is van succesvolle vervulling van de opdracht

Door intrekking van de opdracht door de Opdrachtgever of FLEXX4nu. Indien er sprake is van afgesproken beëindiging door tijdsverloop.

9.2 Het beëindigen van een opdracht als bedoelt in dit artikel, vrijwaart de Opdrachtgever op geen enkele wijze van overige verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FLEXX4nu partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 De eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met FLEXX4nu, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen tussen de Opdrachtgever en FLEXX4nu.

10.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen FLEXX4nu en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

10.4 De Opdrachtgever en FLEXX4nu zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

10.5 In ieder geval is de rechtbank ‘s-Hertogenbosch bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.